Przetargi

17.09.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FSE Fabryka Samochodów Elektrycznych Sp.z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ośmiu samochodów dostawczych, ogłoszonego na stronie www.oferty-biznesowe.pl pod numerem 9009126, wskazujemy jako Wykonawcę FCA Poland S.A., która jako jedyna złożyła ofertę. Oferta spełnia  wymogi Zapytania Ofertowego i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

 

 

27.04.2018

Informujemy, że Fabryka Samochodów Elektrycznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na samochodowe platformy badawcze.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e51d5e3d-9b1a-4b55-81e9-ddfc3dcd5c44

Niniejszym zawiadamiamy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania